DVD eBook Luận Văn Thư Viện – Chuyên Ngành Lưu Trữ Học Và Tư Liệu Học

Rate this post
Rate this post
[​IMG]
DVD eBook Luận Văn Thư Viện
Chuyên Ngành Lưu Trữ Học & Tư Liệu Học
176 Quyển | 2,0 GB
————-​

LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp

Code:
001  LATS-2016 - Quản lý Và Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Phông Lưu Trữ Chủ Tịch Hồ Chí Minh.pdf
002  LATS-2016 - Tổ Chức Và Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Của Các Tập Đoàn Kinh Tế Việt Nam.pdf
003  LATS-2017 - Xác Định Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Nghe Nhìn Cần Nộp Lưu Vào Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia Việt Nam.pdf
004  LATS-2018 - Lưu Trữ Tài Liệu Truyền Miệng Qua Nghiên Cứu Hồi Ức Các Cựu Chiến Binh Trong Chiến Tranh Việt Nam Giai Đoạn 1954-1975.pdf
005  LATS-2018 - Quản Trị Rủi Ro Trong Lưu Trữ (Qua Thực Tế Ở Việt Nam).pdf
006  LATS-2018 - Tổ Chức Hoạt Động Marketing Tại Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia Việt Nam.pdf
007  LATS-2019 - Chính Sách Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Nhân Dân Ở Việt Nam.pdf
008  LATS-2019 - Cơ Sở Khoa Học Xây Dựng, Hoàn Thiện Chế Độ Đối Với Viên Chức Lưu Trữ Ở Việt Nam Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
009  LATS-2019 - Nghiên Cứu Hiệu Quả Công Bố Tài Liệu Lưu Trữ Tại Việt Nam.pdf
010  LATS-2019 - Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Của Quốc Hội Cần Nộp Vào Lưu Trữ Cơ Quan.pdf
011  LATS-2019 - Xây Dựng Hệ Thống Công Cụ Xác Định Giá Trị Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Các Trường Đại Học Việt Nam.pdf
012  LVTS-1998 - Tài Liệu Lưu Trữ Phim Điện Ảnh - Một Nguồn Sử Liệu Quý Về Cuộc Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.pdf
013  LVTS-1998 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Của Ban Kinh Tế Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.pdf
014  LVTS-1998 - Xác Định Giá Trị Và Thu Thập Tài Liệu Lưu Trữ Trong Phim Điện Ảnh Để Nhà Nước Bảo Quản.pdf
015  LVTS-2001 - Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1945-1975).pdf
016  LVTS-2002 - Bổ Sung Tài Liệu Vào Các Trung Tâm Lưu Trữ Tỉnh - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
017  LVTS-2002 - Công Bố Tài Liệu Giai Đoạn 1930-1945 Tại Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng - Tình Hình Và Giải Pháp.pdf
018  LVTS-2002 - Công Tác Lưu Trữ Tài Liệu Nghe, Nhìn Ở Các Đài Truyền Hình - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
019  LVTS-2002 - Cơ Sở Khoa Học Xác Định Các Loại Tài Liệu Có Giá Trị Của Các Trường Đại Học Cần Nộp Vào Lưu Trữ.pdf
020  LVTS-2002 - Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tại Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng.pdf
021  LVTS-2002 - Tổ Chức Lưu Trữ Và Khai Thác Nguồn Tư Liệu Phục Vụ Cho Hoạt Động Nghiệp Vụ Báo Chí Của Phóng Viên Tại Một Số Toà Soạn Báo Ở Hà Nội.pdf
022  LVTS-2003 - Các Giải Pháp Bảo Hiểm Tài Liệu Giấy Tại Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia.pdf
023  LVTS-2003 - Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tổ Chức Sử Dụng Tài Liệu Tại Trung Tâm Lưu Trữ Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương.pdf
024  LVTS-2003 - Hoàn Thiện Hệ Thống Tổ Chức Lưu Trữ Nhà Nước.pdf
025  LVTS-2003 - Hoàn Thiện Việc Xây Dựng, Ban Hành Văn Bản Của Quốc Hội Và Văn Phòng Quốc Hội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
026  LVTS-2003 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Các Biện Pháp Kỹ Thuật Để Bảo Quản Tài Liệu Giấy Tại Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia.pdf
027  LVTS-2003 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Ảnh Ở Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
028  LVTS-2003 - Đảm Bảo Thông Tin Tư Liệu Của Hệ Thống Quản Lý Tin Học Hóa Hồ Sơ Cán Bộ , Công Chức Ở Văn Phòng Quốc Hội.pdf
029  LVTS-2004 - Hoàn Thiện Hệ Thống Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Lưu Trữ.pdf
030  LVTS-2004 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Công Cụ Tra Cứu Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III.pdf
031  LVTS-2004 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Hoạt Động Quản Lý Nhà Nước Của Các Bộ.pdf
032  LVTS-2004 - Tài Liệu Phông Lưu Trữ Quốc Hội (Giai Đoạn 1976-1992) Nguồn Sử Liệu Giá Trị Cần Được Công Bố, Giới Thiệu Phục Vụ Nghiên Cứu Lịch Sử.pdf
033  LVTS-2004 - Xác Định Giá Trị Tài Liệu Hành Chính Hình Thành Trong Hoạt Động Của Các Tổng Công Ty 100% Vốn Nhà Nước.pdf
034  LVTS-2004 - Ứng Dụng Chương Trình Photoshop Để Xử Lý Tài Liệu Ảnh Lưu Trữ Bị Hư Hỏng.pdf
035  LVTS-2004 - Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý Văn Bản - Một Giải Pháp Để Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Của Bộ Khoa Học Và Công Nghệ.pdf
036  LVTS-2005 - Các Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cán Bộ Văn Thư, Lưu Trữ Ở Cơ Quan Cấp Bộ Hiện Nay.pdf
037  LVTS-2005 - Phương Pháp Thu Thập, Xử Lý Và Cung Cấp Thông Tin Của Chuyên Viên Tổng Hợp Văn Phòng Bộ Phục Vụ Hoạt Động Quản Lý.pdf
038  LVTS-2005 - Soạn Thảo Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Các Cơ Quan Cấp Bộ.pdf
039  LVTS-2005 - Tổ Chức Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Của Các Tổng Công Ty 91.pdf
040  LVTS-2005 - Xác Định Giá Trị Tài Liệu Phông Lưu Trữ Chính Phủ Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
041  LVTS-2006 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Theo Cơ Chế Một Cửa Tại ủy Ban Nhân Dân Các Quận Của Thành Phố Hà Nội.pdf
042  LVTS-2006 - Lập Hồ Sơ Hiện Hành Ở Các Ban Đảng Trực Thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
043  LVTS-2006 - Nghiên Cứu, Xây Dựng Bảng Thời Hạn Bảo Quản Mẫu Tài Liệu Phông Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương.pdf
044  LVTS-2006 - Nguồn Tài Liệu Về Tổ Chức - Cán Bộ Và Lao Động - Tiền Lương Trong Phông Lưu Trữ Ban Tổ Chức - Cán Bộ Chính Phủ (1973 - 1994) Bảo Quản Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III.pdf
045  LVTS-2006 - Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Vào Lưu Trữ Bộ Giao Thông Vận Tải - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
046  LVTS-2006 - Xác Định Thành Phần Và Nội Dung Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Bộ Y Tế Cần Nộp Vào Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia 3.pdf
047  LVTS-2008 - Công Bố Tài Liệu Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III - Đánh Giá Kết Quả Và Kiến Nghị.pdf
048  LVTS-2008 - Công Tác Lập Hồ Sơ Hiện Hành Ở Văn Phòng Trung Ương Đảng - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
049  LVTS-2008 - Lưu Trữ Tài Liệu Khoa Học Tại Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
050  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Hồ Sơ Và Xác Định Danh Mục Tài Liệu Trong Một Số Hồ Sơ Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.pdf
051  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Trưng Bày, Triển Lãm Tài Liệu Lưu Trữ Ở Việt Nam.pdf
052  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Áp Dụng Bộ Tiêu Chuẩn ISO 9000 Vào Công Tác Lập Hồ Sơ Hiện Hành Và Nộp Hồ Sơ Vào Lưu Trữ Tại Trường Cao Đẳng Nội Vụ Hà Nội.pdf
053  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Chỉnh Lý Tài Liệu Tại Lưu Trữ Hiện Hành.pdf
054  LVTS-2008 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Kỹ Thuật Tại Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Xây Dựng - Bộ Xây Dựng.pdf
055  LVTS-2008 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Phông Lưu Trữ Đảng Ủy Khối Dân Chính Đảng Tỉnh Nam Định.pdf
056  LVTS-2008 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Tại Trung Tâm Lưu Trữ Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Thọ.pdf
057  LVTS-2008 - Tổ Chức Khoa Học Và Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Phông Lưu Trữ Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.pdf
058  LVTS-2008 - Xác Định Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Của Các Cơ Quan, Tổ Chức Thuộc Diện Nộp Lưu Vào Kho Lưu Trữ Huyện Ủy.pdf
059  LVTS-2009 - Sưu Tầm, Thu Thập Và Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Các Phông Lưu Trữ Tổng Bí Thư Tại Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng.pdf
060  LVTS-2010 - Hoàn Thiện Kĩ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Tại Tổng Cục Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân, Bộ Công An.pdf
061  LVTS-2010 - Nhìn Nhận Của Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa Về Đường Trường Sơn Qua Tài Liệu Lưu Trữ Chữ Viết Bảo Quản Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia II.pdf
062  LVTS-2011 - Các Giải Pháp Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Văn Thư, Lưu Trữ Cho Các Cơ Quan Nhà Nước Và Tổ Chức Chính Trị - Xã Hội Cấp Tỉnh Ở Hải Dương.rar
063  LVTS-2011 - Công Bố Tài Liệu Tại Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng Giai Đoạn 1954-1975 - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
064  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Áp Dụng Tiêu Chuẩn ISO 15489 Vào Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Điện Tử Tại Các Lưu Trữ Lịch Sử Hiện Nay.pdf
065  LVTS-2011 - Phông Lưu Trữ Ủy Ban Kháng Chiến Hành Chính Nam Bộ - Một Nguồn Sử Liệu Về Nam Bộ Thời Kháng Chiến Chống Pháp (1945-1954).pdf
066  LVTS-2011 - Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Vào Lưu Trữ Bộ Quốc Phòng Lào - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
067  LVTS-2011 - Xây Dựng Danh Mục Và Xác Định Thời Hạn Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Phổ Biến Ở Sở Nội Vụ.pdf
068  LVTS-2012 - Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Công Tác Tổng Hợp Thông Tin Tại Văn Phòng Trung Ương Đảng.pdf
069  LVTS-2012 - Những Quy Định Hiện Hành Và Việc Thực Hiện Chính Sách, Chế Độ Đối Với Công Chức Văn Thư, Lưu Trữ Trong Cơ Quan Nhà Nước Ở Việt Nam - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
070  LVTS-2012 - Phương Pháp Lập Hồ Sơ Hiện Hành Tại Văn Phòng Chính Phủ Và Các Biện Pháp Chỉ Đạo, Hướng Dẫn.pdf
071  LVTS-2013 - Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Lập Hồ Sơ Và Nộp Lưu Trữ UBND Cấp Quận Của Thành Phố Hà Nội.pdf
072  LVTS-2013 - Hướng Dẫn Nghiệp Vụ, Kiểm Tra, Thanh Tra Của Cục Văn Thư Và Lưu Trữ Nhà Nước Tại Địa Phương- Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
073  LVTS-2013 - Lập Hồ Sơ Và Nộp Lưu Hồ Sơ Vào Lưu Trữ Tại Cơ Quan Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam.pdf
074  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Bản Sao Microfilm Bảo Hiểm Tài Liệu Lưu Trữ.pdf
075  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Mô Hình Tối Ưu Hệ Thống Tổ Chức Lưu Trữ Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.pdf
076  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Triển Khai Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Đang Bảo Quản Tại Cục Lưu Trữ Quốc Gia Lào.pdf
077  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Xây Dựng Bảng Thời Hạn Bảo Quản Cho Tài Liệu Của Các Công Trình Xây Dựng Cơ Bản (Công Trình Xây Dựng Dân Dụng).pdf
078  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Xây Dựng Các Quy Trình ISO 9001-2008 Áp Dụng Trong Công Tác Lưu Trữ Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
079  LVTS-2013 - Nghiên Cứu, Xây Dựng Phương Pháp Tổ Chức, Quản Lý Tài Liệu Chuyên Ngành Chứng Khoán Tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.pdf
080  LVTS-2013 - Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Phim Điện Ảnh Tại Việt Nam - Thực Trạng Và Khuynh Hướng.pdf
081  LVTS-2013 - Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Tại Kho Lưu Trữ Văn Phòng Chính Phủ Phục Vụ Hoạt Động Quản Lý, Điều Hành Của Chính Phủ.pdf
082  LVTS-2013 - Tổ Chức Quản Lý Hồ Sơ Chuyên Môn Của Các Chi Cục Thuế Trên Địa Bàn Hà Nội, Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
083  LVTS-2013 - Tổ Chức Và Quản Lí Công Tác Lưu Trữ Trong Các Doanh Nghiệp 100% Vốn Đầu Tư Nước Ngoài.pdf
084  LVTS-2013 - Đào Tạo Cán Bộ Văn Thư, Lưu Trữ Bậc Cao Đẳng Trong Các Trường Cao Đẳng Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
085  LVTS-2013 - Đánh Giá Và Đề Xuất Giải Pháp Tổ Chức Công Tác Văn Thư - Lưu Trữ Cấp Phường.pdf
086  LVTS-2014 - Các Biện Pháp Tổ Chức, Quản Lý Việc Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Lưu Trữ Ở Việt Nam.pdf
087  LVTS-2014 - Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Kho Lưu Trữ Tỉnh Ủy, Trung Tâm Lưu Trữ Tỉnh Bắc Giang Phục Vụ Nghiên Cứu, Biên Soạn Lịch Sử Tỉnh Hà Bắc.pdf
088  LVTS-2014 - Khảo Sát, Đánh Giá Tình Hình Tổ Chức Và Quản Lý Công Tác Văn Thư - Lưu Trữ Tại Một Số Công Ty Cổ Phần Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
089  LVTS-2014 - Lưu trữ Và Quản Lý Hồ Sơ Bệnh Án Điện Tử Tại Bệnh Viện Công Tuyến Trung Ương (Hạng Đặc Biệt) Tại Hà Nội.pdf
090  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Chuẩn Hóa Hệ Thống Văn Bản Phục Vụ Hoạt Động Đào Tạo Của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
091  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Vào Lưu Trữ Văn Phòng Chính Phủ.pdf
092  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Tại Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Đà Nẵng.pdf
093  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Giải Pháp Chuẩn Hóa Hồ Sơ Giao Nộp Vào Lưu Trữ Hiện Hành Ở Cơ Quan Văn Phòng Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.pdf
094  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xác Định Thành Phần Tài Liệu Của Các Doanh Nghiệp Trực Thuộc Văn Phòng Trung Ương Đảng Thuộc Diện Nộp Lưu Vào Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng.pdf
095  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Bảng Thời Hạn Bảo Quản Tài Liệu Của Cơ Quan Bộ Lao động - Thương Binh Xã Hội.pdf
096  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Lưu Trữ Của Tỉnh Ninh Bình.pdf
097  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Các Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Kỹ Thuật Của Ngành Lưu Trữ Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
098  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Thuộc Diện Nộp Lưu Vào Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng.pdf
099  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Kho Hồ Sơ Số Tại Văn Phòng Bộ Công An.pdf
100  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Phòng Đọc Ảo Phục Vụ Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Ở Việt Nam.pdf
101  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Của Chi Cục Trưởng Chi Cục Văn Thư - Lưu Trữ Thuộc Sở Nội Vụ.pdf
102  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Và Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Lưu Trữ Tại Hội Sở Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội.pdf
103  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Lưu Trữ Tại Bộ Tư pháp.pdf
104  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Lưu Trữ Tại Các Cơ Quan Chính Quyền Nhà Nước Cấp Huyện Thuộc Tỉnh Sơn La.pdf
105  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Phông Lưu Trữ Đảng Cộng Sản Việt Nam.pdf
106  LVTS-2014 - Phông Lưu Trữ Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 1954-1970, Nguồn Tài Liệu Phục Vụ Nghiên Cứu Lịch Sử Và Công Tác Tổ Chức Cán Bộ.pdf
107  LVTS-2014 - Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Tại Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng Khảo Sát, Đánh Giá Và Kiến Nghị.pdf
108  LVTS-2014 - Tổ Chức Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đất Đai Tại Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường.pdf
109  LVTS-2014 - Tổ Chức Khai Thác Sử Dụng Tư Liệu, Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Cho Các Hoạt Động Trưng Bày Của Các Bảo Tàng.pdf
110  LVTS-2014 - Tổ Chức Khai Thác Và Sử Dụng Tài Liệu Tại Kho Lưu Trữ Tổng Cục Hải Quan Phục Vụ Công Tác Kiểm Soát Hải Quan.pdf
111  LVTS-2014 - Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Của Cục Đầu Tư Nước Ngoài Hiện Đang Bảo Quản Tại Lưu Trữ Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư.pdf
112  LVTS-2014 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Ghi Âm Tại Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
113  LVTS-2014 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Của Viện Khoa Học Địa Chất Và Khoáng Sản Thuộc Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường.pdf
114  LVTS-2014 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam.pdf
115  LVTS-2014 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Ảnh Tại Kho Lưu Trữ Trung Ương Đảng.pdf
116  LVTS-2014 - Tổ Chức Quản Lý Và Khai Thác, Sử Dụng Hồ Sơ Cán Bộ, Công Chức Của Các Cơ Quan Nhà Nước Cấp Bộ.pdf
117  LVTS-2014 - Tổ Chức Sử Dụng Tài Liệu Tại Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Đồng Nai.pdf
118  LVTS-2014 - Tổ Chức Và Quản Lý Lưu Trữ Cấp Huyện, Quận, Thị Xã, Thành Phố Thuộc Tỉnh.pdf
119  LVTS-2014 - Xây Dựng Danh Mục Và Chuẩn Hóa Hồ Sơ Hình Thành Trong Hoạt Động Của Thủ Tướng Chính Phủ.pdf
120  LVTS-2014 - Xây Dựng Mô Hình Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động Lưu Trữ Trong Các Doanh Nghiệp Tư Nhân.pdf
121  LVTS-2014 - Xây Dựng Quy Trình Thu Thập Tài Liệu Vào Trung Tâm Thông Tin Lưu Trữ Địa Chất - Tổng Cục Địa Chất Và Khoáng Sản.pdf
122  LVTS-2014 - Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Lưu Trữ Tại Tỉnh Bắc Giang.pdf
123  LVTS-2015 - Giá Trị Và Vấn Đề Tổ Chức Lựa Chọn, Lưu Giữ, Sử Dụng Tài Liệu Thuộc Sở Hữu Của Các Gia Đình Nông Dân.pdf
124  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dịch Vụ Về Lưu Trữ Ở Việt Nam.pdf
125  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Bảo Quản Tài Liệu Lưu Trữ Ở Văn Phòng Chính Phủ.pdf
126  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Giá Trị Và Mục Đích Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Các Phông Lưu Trữ Cá Nhân Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III.pdf
127  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Tại Kho Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Đà Nẵng.pdf
128  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Bảng Thời Hạn Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Ngành Thi Hành Án Dân Sự.pdf
129  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Hồ Sơ Và Chuẩn Hóa Hồ Sơ Tài Liệu Của Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Thuộc Diện Giao Nộp Và Lưu Trữ Cơ Quan Văn Phòng Trung Ương Đảng.pdf
130  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Trình Thu Thập Tài Liệu Khoa Học Kỹ Thuật Vào Lưu Trữ Lịch Sử Địa Phương.pdf
131  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Và Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Tài Liệu Lưu Trữ Sở Quy Hoạch - Kiến Trúc Hà Nội.pdf
132  LVTS-2015 - Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Nhà Nước Trong Công Tác Lưu Trữ Ở Tỉnh Quảng Bình.pdf
133  LVTS-2015 - Sưu Tầm, Thu Thập Và Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Quý, Hiếm Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh.pdf
134  LVTS-2015 - Thu Thập Tài Liệu Lưu Trữ Của Các Cơ Sở Vào Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Vĩnh Phúc Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
135  LVTS-2015 - Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Của UBND Cấp Quận Phục Vụ Công Tác Quản Lý Nhà Nước Tại Địa Phương.pdf
136  LVTS-2015 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Của Tạp Chí Cộng Sản.pdf
137  LVTS-2015 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Nghiệp Vụ Cảnh Sát Tại Cục Hồ Sơ Nghiệp Vụ Cảnh Sát.pdf
138  LVTS-2015 - Tổ Chức Lưu Trữ Tài Liệu Kỹ Thuật Các Công Trình Xây Dựng Thuộc Bộ Quốc Phòng.pdf
139  LVTS-2015 - Tổ Chức Lưu Trữ Và Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Nghiên Cứu Khoa Học Của Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam.pdf
140  LVTS-2015 - Tổ Chức Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Ở Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Không Có Vốn Sở Hữu Nhà Nước.pdf
141  LVTS-2015 - Tổ Chức, Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Tại Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam.pdf
142  LVTS-2015 - Xác Định Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Nộp Lưu Vào Lưu Trữ Đại Học Thái Nguyên.pdf
143  LVTS-2015 - Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Tại Thư Viện Trung Tâm Đại Học Quốc Gia.pdf
144  LVTS-2016 - Các Giải Pháp Thu Thập Tài Liệu Vào Kho Lưu Trữ Thuộc Cục Lưu Trữ Quốc Gia Lào.pdf
145  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Triển Khai Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Tại Ủy Ban Dân Tộc Trực Thuộc Chính Phủ.pdf
146  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Hồ Sơ Và Quản Lý Hồ Sơ Điện Tử Tại Trường Đại Học Hải Phòng.pdf
147  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Công Tác Lưu Trữ Ở Các Cơ Quan.pdf
148  LVTS-2016 - Pháp Luật Việt Nam Về Tài Liệu Điện Tử Và Lưu Trữ Tài Liệu Điện Tử - Thực Trạng Và Một Số Vấn Đề Đặt Ra.pdf
149  LVTS-2016 - Quan Hệ Hợp Tác Việt Nam - Liên Xô Trong Lĩnh Vực Đào Tạo (1950-1991) Qua Tài Liệu Lưu Trữ Đang Bảo Quản Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III.pdf
150  LVTS-2016 - Sự Ủng Hộ Của Nhân Dân Thế Giới Đối Với Việt Nam Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1955 - 1975) Qua Tài Liệu Lưu Trữ Đang Bảo Quản Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III.pdf
151  LVTS-2016 - Thẩm Quyền Và Biện Pháp Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Lưu Trữ Tại Các Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Có Sự Góp Vốn Của Nhà Nước.pdf
152  LVTS-2016 - Tài Liệu Các Phông Lưu Trữ Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Của Đảng - Nguồn Sử Liệu Nghiên Cứu Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.pdf
153  LVTS-2016 - Tổ Chức Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Nam Định Phục Vụ Nhiệm Vụ Chính Trị Của Tỉnh.pdf
154  LVTS-2016 - Tổ Chức Và Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Của Chính Quyền Phường, Xã Thành Phố Hồ Chí Minh Phục Vụ Hoạt Động Quản Lý Và Các Nhu Cầu Xã Hội.pdf
155  LVTS-2016 - Xây Dựng Và Áp Dụng Quy Trình Quản Lý Hồ Sơ, Tài Liệu Lưu Trữ Hình Thành Trong Hoạt Động Của Trường Đại Học Hải Dương.pdf
156  LVTS-2017 - Nhận Xét, Đánh Giá Lý Luận Về Xác Định Giá Trị Tài Liệu Tại Việt Nam Qua Thực Tế Vận Dụng Tại Các Lưu Trữ Địa Phương Cấp Tỉnh.pdf
157  LVTS-2017 - Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Ở Các Cục Thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Cục Di Sản Văn Hóa).pdf
158  LVTS-2017 - Sưu Tầm, Thu Thập Tài Liệu Lưu Trữ Các Nhà Khoa Học Tiêu Biểu Của Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam.pdf
159  LVTS-2017 - Tổng Thuật Các Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Về Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Lưu Trữ.pdf
160  LVTS-2017 - Xây Dựng Quy Trình Và Phương Pháp Lập, Nộp Lưu Hồ Sơ Điện Tử Của Các Sở, Ngành Thuộc Tỉnh Quảng Ngãi.pdf
161  LVTS-2018 - Khảo Sát, Đánh Giá Hoạt Động Quản Lý Về Công Tác Lưu Trữ Ở Bộ Công An, Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.pdf
162  LVTS-2018 - Khảo Sát, Đánh Giá Việc Áp Dụng Các Định Mức Kinh Tế - Kỹ Thuật Trong Hoạt Động Lưu Trữ Tại Lưu Trữ Lịch Sử Cấp Tỉnh.pdf
163  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tài Liệu Lưu Trữ Tại Tổng Cục Thuế.pdf
164  LVTS-2018 - Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Của Cơ Quan Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng.pdf
165  LVTS-2018 - Tối Ưu Hóa Phông Lưu Trữ Của Các Cơ Quan Đã Ngừng Hoạt Động Tại Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Bắc Giang.pdf
166  LVTS-2018 - Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Địa Chính Của Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Lâm Đồng.pdf
167  LVTS-2018 - Xác Định Danh Mục Hồ Sơ, Tài Liệu Của Tổng Cục Thuế Cần Nộp Lưu Vào Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia.pdf
168  LVTS-2018 - Xác Định Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Nghe Nhìn Nộp Lưu Vào Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf
169  LVTS-2018 - Xác Định Thẩm Quyền Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Chuyên Ngành Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
170  LVTS-2018 - Xây Dựng Bảng Thời Hạn Bảo Quản Hồ Sơ Bệnh Án Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Bình.pdf
171  LVTS-2018 - Xây Dựng Bảng Thời Hạn Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Ngành Bảo Hiểm Xã Hội.pdf
172  LVTS-2019 - Giải Pháp Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Hà Nội.pdf
173  LVTS-2019 - Giải Pháp Tổ Chức Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Lai Châu.pdf
174  LVTS-2019 - Tổ Chức Lưu Trữ Hồ Sơ Bệnh Án Quân Nhân Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108.pdf
175  LVTS-2019 - Tổ Chức Quản Lý Tài Liệu Chuyên Môn Ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
176  LVTS-2019 - Xây Dựng Mô Hình Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động Lưu Trữ Ở Cấp Xã.pdf

Link Download


 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đăng ký tư vấn